Årsmøte 2021 - Lommedalens Idrettslag

Postet av Lommedalens IL den 22. Feb 2021

Årsmøtet 2021 i Lommedalens Idrettslag

avholdes digitalt torsdag 25. mars kl. 19.00.

Til behandling:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Lommedalens IL årsmelding 2020
  - herunder gruppenes årsmeldinger.
 5. Behandle Lommedalens IL regnskap 2020 i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent for 2022.
 8. Vedta idrettslagets budsjett for 2021. 
 9. Behandle låneopptak til mellomfinansiering av kommunale- og spillemidler.
  1. Lommedalen skisenter Pumperom og snøproduskjon barnebakke.
      2. Lommedalen skisenter Rehabilitering og utvidelse av Varmestua med garasjebygg. 
 1. Behandle Lommedalens IL organisasjonsplan.
 2. Foreta følgende valg
  a. Leder og nestleder
  b. 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  c. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan jf. pkt. 10
  d. 1 revisor
  e. Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne de som skal representere idrettslaget på tinget eller organisasjoner idrettslaget er tilsluttet og gis fullmakt til å ta økonomiske beslutninger innenfor de budsjettrammer som ble vedtatt på årsmøtet.
       f. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet, må være hovedstyret i hende senest 

Tirsdag 9. mars. Alle innkommende saker vil bli lagt ut på vår nettside. 

 

Alle dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet på våre nettsider eller ved henvendelse til lil@lil.no. Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.